Adatvédelem


Adatkezelési tájékoztató

1. Tájékoztató célja és hatálya

A Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) turisztikai vendégköre javára – az Adatkezelő által rögzített időintervallumban és feltételekkel – ingyenes és kedvezményes szolgáltatások biztosítása céljából létrehozta a Nyiss Fehérvárra Kedvezménykártya elnevezésű program (a továbbiakban: „Program”) rendszerét, promócióját. A rendszer keretében a kártyabirtokosok kedvezményben részesülnek a rendszerben részt vevő elfogadóhelyek látogatásakor igénybe vett szolgáltatásokból. Az elfogadóhelyeket és az általuk nyújtott kedvezmények a https://www.nyissfehervarra.hu weboldalon megtekinthetőek.

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Program adatvédelmi keretrendszerét. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a tájékoztató tartalmát, de fenntartja magának a jogot a tájékoztató megváltoztatására azzal, hogy a változásokról kellő időben értesíti közönségét.

2. Irányadó jogszabályok

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)

3. Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő aktuális cégadatai a következők:

Cégnév: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”)

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

Cégjegyzékszám: 07-09-017186

Adószám: 14915842-2-07

Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, mint cégbíróság

Telefonszám: +36/22/537-261

E-mail-cím: turisztika@szekesfehervar.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Görög Viktória turisztika@szekesfehervar.hu;(turisztika@szekesfehervar.hu; +36706699204)

4. A kezelt személyes adatok köre az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

A Program lebonyolítása során az Adatkezelőnek a Programban részt vevő érintettek alábbiakban meghatározott személyes adataira van szüksége a virtuális kártya kibocsátása és a kedvezmények igénybevételének lehetővé tétele, valamint anonimizált statisztika készítése céljából.

1.) Adatkezelés célja: a Programban való részvétel lehetővé tétele az igénybevevő számára, virtuális kedvezménykártya kibocsátása

Az adatkezelés jogalapja: az érinttet hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, irányítószám, életkor sávosan

Adatfeldolgozó(k): Qilaq Solutions Kft. (lásd lent), valamint az érintett keresztneve és e-mailcíme tekintetében a programban közreműködő szerződéses partnerek (szálláshelyek)

Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonásával vagy a program befejeztével

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a Programban való részvétel ellehetetlenülése

Az adatfeldolgozó neve:

Qilaq Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó címe:

8623 Balatonföldvár, Móricz Zsigmond utca 26. B. ép.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

e-mail: info@qilaq.hu

honlap: www.qilaq.hu


Kezelt adatok köre:

név, e-mail cím, irányítószám, életkor (sávosan)

Adatkezelés célja:

Kártyarendszer szerver üzemeltetése

2.) Adatkezelés célja: anonimizált statisztika készítése a résztvevőkről

Az adatkezelés jogalapja: az érinttet hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően

A kezelt adatok köre: irányítószám, életkor (sávosan)

Adatfeldolgozó(k): Qilaq Solutions Kft. (lásd fent)

Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonásával vagy a program befejeztével

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az adatközlés önkéntes, a Programban való részvételt nem érinti

***

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a Programot szálláshelyek bevonásával bonyolítja le. A Partnerek a GDPR 28. cikke alapján adatfeldolgozónak minősülnek és a fenti 1.) pontban felsorolt személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek a Program időtartama alatt. Ezen adatfeldolgozók naprakész listája megtekinthető a https://www.nyissfehervarra.hu/szallasok weboldalon.

Az Ön személyes adatainak fenti körben meghatározott kezelése kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az Ön hozzájárulása alapján történhet. Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy Ön jogosult az Adatkezelő részére címzett írásos formában az adatkezeléshez megadott hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésének részletes szabályairól, különösen az érintetti jogok érvényesítéséről, illetve jogorvoslati lehetőségekről az Adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójából (https://turizmus.szekesfehervar.hu/adatvedelmi_tajekoztato) tájékozódhat.