Adatvédelem

Adatkezelő személye

Az adatokat a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4..) kezeli. (Továbbiakban: Adatkezelő.)

Az adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatok köre
A weboldalon a látogatónak kapcsolatfelvételre van lehetősége az Adatkezelővel weboldalon a következő adatok önkéntes megadásával: kapcsolatfelvevő neve és e-mail címe, valamint az üzenet szövege. A Weboldalon megadott adatok alapján semmilyen módon nem történik profilalkotás.

Cookie-k kezelése
Csak a weboldal működéséhez feltétlenül szükséges cookie-kat használunk, melybe beleértendő az oldal helyes működését monitorozó webanalitikai szolgáltatás, a Google Analytics.

A személyes adatokhoz hozzáférők köre
Az adatokhoz az Adatkezelő ügyfélkapcsolati területtel és rendszerüzemeltetéssel foglalkozó munkatársai férhetnek hozzá feladataik ellátása céljából, valamint a jelen szabályzatban megnevezett adatfeldolgozók.

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) valamint a HubSpot, Inc. (25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA) webanalitikai szolgáltatását.

Adattovábbítás harmadik fél számára semmilyen módon nem történik.

A személyes adatokhoz tárolásának időtartama
Az Weboldalon megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához.

Az Adatkezelő a jelen weboldal kiszolgálására igénybe veszi a Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.) szervereit.
Annak érdekében, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá az adatokhoz a hozzáférések jelszóval és egyéb elektronikus biztonsági megoldásokkal védettek.

Eljárás adatvédelmi incidens esetén
Adatvédelmi incidensről abban az esetben van szó, ha a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
• az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
• az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

Adatfeldolgozók
Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.
Telefon: +36 70 362 4785
E-mail: info@rackforest.hu
aki a weboldal üzemeltetéséhez szükséges virtuális szervereket biztosítja határozatlan idejű szerződéssel, annak megszűnéséig tárolhat adatot.

Qilaq Solutions Kft.
Székhely: 8623 Balatonföldvár, Móricz Zs. u. 26/b/3
Telefon: +36 20 964 2839
E-mail: info@qilaq.hu
aki a weboldal üzemeltetéséhez szükséges rendszert üzemelteti határozatlan idejű szerződéssel.

Az érintettek jogai, jogorvoslat
Az érintettek jogosult arra, hogy:
• a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést kapjon;
• az érintett kérésére a pontatlan személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbíti, vagy szükség esetén kiegészíti;
• törléshez („az elfeledtetéshez való jog”): az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre; alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
• megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
• a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
• a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést ; vagy
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• b)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• c)az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• d)az érintett – a tiltakozáshoz való jog szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.Az érintett jogosult, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájárulását visszavonja („visszavonás joga). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta („az adathordozhatósághoz való jog”).

Kapcsolati adatok
Az adatkezeléssel kapcsolatos kifogásait, intézkedési javaslatait online az turisztika@szekesfehervar.hu e-mail címen, írásban pedig a 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. postacímen fogadjuk.

Emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.